מה ההלכה לגבי התחשבות בשכנים בזמן שיפוצים?

מה ההלכה לגבי התחשבות בשכנים בזמן שיפוצים?

 • הודעה
  לימודי דעת
  אורח
  שאלה
  רציתי לשאול שאלה שנוגעת  לי למעשה:
  אנחנו משפצים בביתנו, סוגרים גג,  מחליפים אמבטיה וכו'
  אנחנו משתדלים שהחדר מדרגות  ישאר נקי ושלא יהיה מדי רועש.
  אבל, בכל אופן יש הרבה רעש בשעות מסוימות.
  אחד השכנים התלונן ושאל באיזו זכות אתם משפצים בבית שלכם
  ואנחנו השכנים סובלים?

  שאלתי, האם השכן צודק? האם צריך להתחשב בו ולא לשפץ?

   

  תשובת הרב
  מובא במשנה במסכת בבא בתרא דף כ ע"ב: "חנות שבחצר, יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים (יכולים הדיירים למחות במי שפתח חנות בחצרם), אבל עושה כלים (בביתו הפרטי), יוצא ומוכר בתוך השוק, ואינו יכול למחות בידו (הדיירים) ולומר לו 'איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות'". אדם בביתו יכול לעשות אפי' מלאכה מרעישה וקולנית, אך לא יכול לפתוח חנות בחצר משותפת ולהפריע לשכנים בכניסת וביציאת אנשים לחנותו וממנה.

  כך פסק ג"כ השולחן ערוך חושן משפט סימן קנו סעיף ב.

  בב"ח (ספר בית חדש) מדגיש שם שבמידה וידוע שמערער זה לא יכול לסבול גם קול פטיש ורחיים הבאים מביתו של חברו – אז אפי' החזיק (עשה חזקה) ברעש זה, צריך להרחיק, ומסיים הב"ח "ופשוט הוא". סברתו היא דזה כמו מה שמובא בשולחן ערוך (סימן קנה סעיף לט) שאם אדם זה קפדן או איסטניס במיוחד, נחשב כל נזק לגביו כקוטרא ובית הכסא (דהיינו נזקי עשן או ריחות של בית הכסא, שאדם לא יכול לסבול הפרעות כאלו).

  חילוק בין סוגי הפרעות

  השאלה הנשאלת על המשנה היא – מהו ההבדל בין הרישא לסיפא – אם קול נחשב כהפרעה בחנות שבחצר ("איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים"), מדוע לא יכול למחות נגד קול הפטיש שעושה בביתו הפרטי, למרות שמסתבר שקול הפטיש עוצמתו רבה יותר.

  הראשונים כבר נתעוררו להשיב על שאלה זו.

  וכך כתב הרמב"ם (הלכות שכנים, פרק ו, הלכה יב): "חנות שבחצר יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולין לישן מקול הנכנסים והיוצאים אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר בשוק אבל אינן יכולים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולין לישן מקול הפטיש או מקול הרחיים שהרי החזיק לעשות כן".

  ומבאר המגיד משנה – מדוע הוסיף הרמב"ם את המילים: "שהרי החזיק לעשות כן", למרות שמהמשנה משמע בפשטות שאף לכתחילה יכול לעשות קול פטיש ורחיים בביתו הפרטי? וכך כתב המגיד משנה שם: "וסבר זה המחבר לפי שהוקשה לו מה טעם אין טענתו טענה בקול הפטיש והלא יותר מונע השינה מקול הנכנסין והיוצאין ועוד למה אמרו חנות שבחצר, שנראה שכבר היא בחצר, יאמרו מי שביקש לעשות וכו' – אלא כוונת המשנה בשהחזיק לעשות כן וכו' והודיענו שאפ' החזיק אין חזקתו חזקה אצל הנכנסין ויוצאין שהן אחרים וכו' אבל חזקתו חזקה במלאכת עצמו – אבל אם לא החזיק יכולין לעכב". רק כאשר הוא החזיק בנזק זה (עשה אותו זמן רב בלי שמחו בו השכנים), רק אז אכן אי אפשר כבר למחות בו שוב.

  על השאלה ששאלנו – מהו ההבדל בין הרישא לסיפא של המשנה, ישנה גם את תשובת הרשב"א.

  וכך כתב על כך הרשב"א (רבי שלמה בן אדרת, אחד מהראשונים): "לאו מקול הנכנסין והיוצאין ממש קאמר, דהא אינו יכול לעכב מחמת הפטיש והרחיים, אלא מפני ריבוי הדרך כלומר איני יכול לעמוד ולישן מפני רגל הרבים שמרבים עליו הדרך". הרשב"א סובר שבנזק קול ורעש אינו יכול למחות בו כלל, כמו שמצינו אודות קול הפטיש שבביתו, ואולם ברישא של המשנה אין הטענה משום רעש וקול, אלא משום ריבוי האנשים בחצר (שהחצר מתמלאת בקונים), ועל זה אכן יכול השכן למחות.

   

  (מתוך תוכנית 'אתיקה בעסקים' מבית לימודי דעת – נכתבה על ידי הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי שליט"א)

מציג תגובה משורשרת 1
 • תגובות
   הודיא
   אורח
   מה לגבי שיפוצים של השכנים בבנין בשעות הערב המאוחרות?

   האם גם על שיפוצים בין 20:00-00:00 בלילה לא למחות?

   זה שעות שהילדים ישנים, ונורא מפריע להם, הם מתעוררים לי מזה.

   השאלה נשלחה לרבני המכון, ומיד כשתתקבל התשובה נפרסם אותה כאן.
מציג תגובה משורשרת 1
מענה ל־מה ההלכה לגבי התחשבות בשכנים בזמן שיפוצים?

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: