סיכת בטחון בשבת.

סיכת בטחון בשבת.

 • הודעה
  ח.כ.
  אורח
  שלום,

  האם מותר להשתמש ב"סיכת בטחון" בשבת?

  תודה מראש.

  ח.כ.

מציג 0 תגובות משורשרות
 • תגובות
   ה"קרבן נתנאל" (על הרא"ש במסכת שבת פרק שביעי אות נ') כתב שתמה הוא על מה שנוהגין העולם לחבר בגד עם מחט [כעין סיכת בטחון שלנו], שהרי עושים ב' תחיבות. וע"פ זה כתב הגאון ר' עקיבא איגר בגליון השו"ע (סי' ש"מ על המג"א סקי"א) בשמו שאסור לחבר מלבושים בתחיבת המחט ב' פעמים.  וכן כתב המ"ב (סי' ש"מ ס"ק כ"ז) "שאותן האנשים שתוחבין הקריי"ז עם  הבגד במחט בשתי תחיבות לאו שפיר עבדי".

   אבל החזו"א (או"ח סי' קנ"ו ד"ה דברי הק"נ, עיי"ש) תמה מאד על דברי הקרבן נתנאל, שהרי חזותה של המחט מוכיח עליה שאינה אלא הידוק לפי שעה והרי הוא כסגירה בקרסים וכפתורים, ומסיק שאין להחמיר בזה כלל וכלל וכן עמא דבר.

   וכתב עוד, שאף הקרבן נתנאל לא היה בכוונתו לאסור את הדבר, והוא עצמו העיד שהעולם נהגו בזה היתר, ובזמנו הרי היו גאונים אדירים עומדים בפרץ וגם כל העם היו יראי חטא, אלא שהוא רק תמה על מנהגם למה נוהגים כך.

   וכן כתב ב"אגרות משה" (או"ח ח"ב סי' פ"ד), והוסיף שהרוצה להחמיר יחמיר רק במקום שאפשר שיתקיים שם, אבל באופן שניכר שזה עומד להיפתח כגון מה שהיו תופסים בזמנו את חיתולי הבד על התינוק ע"י סיכת ביטחון, אין להחמיר, כיון שמסתבר שבזה אף הקרבן נתנאל סובר שמותר.

   ומאידך דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פרק ט"ו סעיף ע' והערה רכ"ד), שאף שמעיקר הדין יש ללמד זכות על הנוהגים להקל, אך למעשה יש להחמיר בזה. וכן דעת ה"מנחת יצחק" (ח"ב סי' י"ט) שלכתחילה בודאי יש להחמיר בזה.

   ולסיכום: לדעת הגאון רעק"א והמ"ב [כפי הבנתם בדברי הק"נ] אסור להשתמש בסיכת בטחון כשעושה ב' תכיפות, אבל הסכימו הרבה מהפוסקים שמן הדין אין איסור בזה, אלא שנחלקו אם לכתחילה יש להחמיר בזה או לא.

   ודע! שכל זה דווקא בתוחב המחט ב' תחיבות בב' חלקי הבגד, אבל אם תוחב פעם אחת בלבד וסוגר את המחט, הרי זה מותר לכו"ע.

    

   מתוכנית שבת במסלול 'הלכה בעיון' של לימודי דעת

מציג 0 תגובות משורשרות
מענה ל־סיכת בטחון בשבת.

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: